07.10.17 11:17 Alter: 11 days

کردستان پس از رفراندم استقلال در گفتگوهای علی دماوندی با محمد رحیمی ،هدایت سلطانزاده ، مجید دارابیگی، یوسف اردلان ، حسن حسام وتقی روزبه

Kategorie: Nachricht

 

کردستان پس از رفراندم استقلال در گفتگوهای علی دماوندی با محمد رحیمی ،هدایت سلطانزاده ،  مجید دارابیگی، یوسف اردلان ، حسن حسام وتقی روزبه به موقعیت وشرایط تازه ای که برای مردمان کردستان ووظایف نیروهای جپ ودمکرات وازادیخواه، به تهدیدها و چالشهای دولت کرد از طرف رژیمهای عراق وترکیه وجمهوری اسلامی ،به موقعیت اقلیهای وگروههای ملی ومذهبی وسیاسی مختلف در کردستان، به واکنشهای مردمان کرد در کردستان ایران وهمبستگیها وشادمانی آنها و...میپردازند. این درحالیست که  اکثریت قاطع مردمان کردستان به استقلال رای آری داده اند. اینک چالشها وپیامدهای بزرگی در مقابل مردمان کردستان است. تهدیدها وهشدارهای دولتهای عراق وترکیه وجمهوری اسلامی ، مواضع سازمانهای بین المللی وقدرتهای بزرگ جهانی دراین رابطه ، نتوانست مانع از این رفراندم شود. اینک تهدیدها دول منطقه ای شکل جدی تری گرفته است. علی دماوندی در این گفتگو ها تلاش میکند  در بررسی اوضاع سیاسی منطقه به   این سوال را در مقابل قرار دهد: آیا از رای مردمان کردستان برای استقلال حمایت میکنیم یا نه؟ آیا در مقابل تعرض به مردمان کرد در کنارشان هستیم؟ وظیفه کمونیستها ونیروی چپ وآزادیخواه چه باید باشد؟ این گفتگوها در پی پاسخ به این سوالات وچالشها وپیامدهاست. امید که این گفتگوها مورد توجه شما قرار گیرد


در برابر رای قاطع مردم کردستان عراق، وظیفه چپ چیست؟

در برابر رای قاطع مردم کردستان عراق، وظیفه چپ چیست؟

علی دماوندی در گفتگو با حسن حسام به بررسی رفراندم استقلال کردستان عراق پرداخته اند. اکثریت قاطع مردمان کردستان ب...

علی دماوندی وتقی روزبه‌: رویکردهای چپ در قبال جدایی واستقلال کردستان عرا...

رفراندم جدایی واستقلال کردستان عراق، رویکردها وچالشهای مختلفی را در برابر مردمان منطقه ما گشوده است، بحث مربوط ب...

در کردستان عراق ،نیروی چپ وترقیخواه در کجا ایستاده است؟ گفتگو با یوسف ار...

تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای یکشنبه اول اکتبر ۲۰۱۷ - علی دماوندی در گفتگو با یوسف اردلان از مبارزین باسابقه...

کردستان پس از رفراندم استقلال در گفتگوی علی دماوندی و محمد رحیمی

کردستان پس از رفراندم استقلال در گفتگوی علی دماوندی و محمد رحیمی

کردستان پس از رفراندم استقلال در گفتگوی علی دماوندی و محمد رحیمی به موقعیت وشرایط تازه ای که برای مردمان کردستان...

رفراندم استقلال ملی کردستان:چالشها وپیامدها در گفتگو با هدایت سلطانزاده

رفراندم استقلال ملی کردستان:چالشها وپیامدها در گفتگو با هدایت سلطانزاده

قرار است رفراندم استقلال ملی کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر برگزار شود. با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردست...

رفراندم استقلال کردستان عراق: چالشها وپیامدها درگفتگو با مجید دارابیگی

قرار است رفراندم استقلال ملی کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر برگزار شود. با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردست...
Gozareshgar
info@gozareshgar.com