12.05.17 23:42 Alter: 13 days

کانون مدافعان حقوق کارگر: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در سكوت خبری رسانه های نظام سر مایه داری همچنان ادامه دارد

Kategorie: Nachricht

 

 

در نهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی معلم زندانی و بیست و دومین روز اعتصاب غذای آتنا دائمی فعال مدنی، همزمان با هفدهمین روز اعتصاب غذای دو هزار زندانی سیاسی در فلسطین ، رسانه های نظام سرمایه داری با سكوت خبری خود در جنایات زندان بانان مشاركت میكنند .

در هفدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی در اعتراض به شرائط و حشتناك و شكنجه های مداوم زندانیان ، حكومت اسرائیل برای استهزاء اعتصاب كنندگان با راه انداختن یك باربی كیو در كنار اعتصاب كنندگان سعی در آزار و اذیت آنان كرد ودر ایران در گرماگرم بازی های انتخاباتی در باره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی سكوتی دردناك را در رسانه ها شاهد هستیم . در چند دهه گذشته ما شاهد بوده ایم كه اعتصاب غذاهای طولانی باعث مرگ زندانیان سیاسی شده است و حكومت ها برای زهرچشم گرفتن از بقیه افراد تحت ستم حاضر نشده اند به خواسته های آنان اهمیتی بدهند. نمونه های مرگ زندانیان تحت اعتصاب غذا در تر كیه و ایرلند بیان گر همین وضعیت است .

حربه اعتصاب غذا همواره هنگامی از جانب زندانیان به كار گرفته میشود كه تمام راه های اعتراضی دیگر به روی زندانی بسته است و در این شرائط زندانی با مایه گذاردن از جان خود میخواهد صدای اعتراض خود را به سراسرجهان و مردمان آزاده برساند تا وجدان های بیدار را متوجه بیدادی كند كه بر زندانها حاكم است. در چنین شرائطی وظیفه همه مدافعان حقوق انسانها است تا با حمایت از خواسته های بر حق زندانیان به كمك آنها بشتابند و ظلم و بیداد را افشا كنند . زندان بانان میخواهند صدای زندانی را در گلو خفه كنند و از پژواك صدای او به هر ترتیب جلوگیری كنند . این ندای وجدان انسان های آگاه و مبارز است كه نباید اجازه دهد تا زندان بانان به خواسته های خود برسند و از حق خواهی زندانیان دفاع كنند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

اردیبهشت 1396

Gozareshgar
info@gozareshgar.com