27.06.16 23:42 Alter: 6 yrs

پرولتاریا - شاهین نجفی

Kategorie: Meldungen Links

 از رنجی خسته ام که ازان من نیست

بر خاکی نشسته ام که ازآن من نیست


با نامی زیسته ام که از آن من نیست

از دردی گریسته ام که ازان من نیس


در انتظار طعم تلخ مک دونالد

پشت شیشه های فست فود در صفم


زیر شیر باز نفت شرکت توتال

لای چرخ های پورشه در کفم


خشکیده از برق رولکس تو

شاد از شادی قرص اکس تو


برف زیر چوب اسکی تو شمشکم

آب میشوم شرم کهریزکم


موش خیسو خسته از زجر جوب ها

دل خوشم به خرده خیرات خوب ها …..


پادویی پاره زیر پای بورسم

با فلک در فلاکت تو کورسم


ثبت شد در تناقض دوان ما

گور جد حرف ها پیام ما


از رنجی خسته ام که از آن من نیست

بر خاکی نشسته ام که ازان من نیست


با نامی زیسته ام که ازان من نیست

از دردی گریسته ام که ازان من نیست


توی جنگ له زیر چرخ تانک ها

در زمان صلح غرق قرض بانک ها


پول خردی در قعر جیب ها

یک چک مچاله دست نا نجیب ها


سود کارو بارو نبض کار خانه ام

حاشیه ترین محله آشیانه ام


پنج صبح روی دار کرد میشوم

با بلوچو و لر شکنجه خرد می شوم


ترک تورک تارک از زبان مادری

یک ارومیه نمک به زخم آذری


خون و رگ زیر پوست سفید تو

گور جد وعده ها وعیده تو


از رنجی خسته ام که از آن من نیست

بر خاکی نشسته ام که ازان من نیست


با نامی زیسته ام که ازان من نیست

از دردی گریسته ام که ازان من نیست

Gozareshgar
info@gozareshgar.com