10.09.09 00:30 Alter: 12 yrs

خاوران خانه زندگان

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

بسیار دردآور است که کشتار چندین هزار آزاده اسیر در زندانهای جمهوری اسلامی و در تابستان داغ سال 1367 هنوز نیز نه تنها از سوی حاکمان که از جانب جنبش سبز که خود هم عامل و هم معلول سرکوب آندوران و این زمان است و امروز فریاد وا ازادی سر میدهد در پرده ای از استتار و ابهام میماند. سالگرد جنایتی هولناک در قد و قواره جنایت علیه بشریت امروز نه تنها پرده پوشی میشود که در لای لای مذاکرات پنهان و نهان سبز و سیاه پوشان حکومتی و رانده شدگانش  با بی اعتناعی روبروست. کشتار خیابانی اخیر جمهوری اسلامی که در تداوم سی سال سرکوب و جنایت  انجام گرفته است قطعا ابعادی بمراتب نحیف تر از قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 و در دهه 60 داراست اما دریغ از اشاره ای به محو سراسری زندانیان سیاسی  در دوران قدر قدرتی نکبت بار مریدان خمینی جلاد که جز اندیشه نابودی دگراندیشان در سر نداشت.

فریبکاران حاکم و سکوت کنندگان ولی هرگز در استتار این جنایات تاریخی و ماندگار موفق نخواهند بود زیرا که ما زندگان فریاد دادخواهی آنان خواهیم بود و تا ظلم و استبداد پابرجاست چنین خواهد بود.

خاوران و خاورانهای گمنام در یاد تک تک ما بازماندگان دهه خشونت و خونریزی شصت زنده است و مجال فراموشی نیست. زنده باد یاد تمامی بخون خفتگان راه آزادی و دمکراسی

سایت گزارشگران همچنان و همواره نفرت و انزجار خود را از کشتار ازادیخواهان در دهه شصت و هر دهه نفرت انگیز حاکمان مذهبی ابراز داشته و هر گونه لاپوشانی و سکوت در برابر اقدامات ضد بشری جنایتکاران حاکم بر کشورمان را محکوم مینماید.

10.09.2009

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com