03.01.15 23:43 Alter: 4 yrs

مهستی شاهرخی: میهنِِ کوبانی - تقدیم به اهالی مقاوم کوبانی

Kategorie: Nachricht

 

همراه با تبریکِ سال نو


میهنِِ کوبانی

 

میهنِ من شقایق نیست

هرگز به دست باد پرپر نخواهد شد

آتش نیست

بر خرمنٍ ملکِ خویش خیمه نخواهد زد

میهنِ من آب نیست

هرگز چون سرابی نقشِ بر آب نخواهد شد

میهنِ من شقایق پرور است

دلیران و جانبازان با خونِ خویش.، خاکش را آبیاری کرده اند

گرچه شقایق های سرخ و آتشین مانند اناری از هم شکافته

گله گله بر خاکِ این سرزمین شکفته اند

هر بوته، قلبِ از هم شکافته جوانی است

یا گونه گلگون دخترکی.

تاریخِ میهنٍ سرخِ و جاندار من،

همواره تلاش برای سرافرازی و رسیدن به آزادی بوده  است

قله های میهنِ کوهستانی من، همه سربلندی است

و مرزهایش، همه رزم و جانفشانی برای آزادی

میهنِِ جنگجویان، زمان است و مبارزه

پس تا مهاجمی در جهان هست، مبارزه هم هست

میهنِ من، حماسه با شکوهِ مقاومتِ من هم هست.

میهنِ من، آبروی من است.

کًردم. کوبانی ام. برای آزادیِ میهنم می جنگم.

زنده نمی مانم اما میهنِ من زنده می ماند.


مهستی شاهرخی

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com