20.07.12 23:10 Alter: 9 yrs

پویان انصاری: "رفیـق"، لطفـأ سنگ را آنطرف پرتـاب کُـن یـا ...!؟

Kategorie: Meldungen Links

 

 

Pouyan49@yahoo.se        

 

قبل از اینکه نوشته کوتاه و اجمالی خـود را آنهـم خیلی ساده و البته از دریچه ای دیگر! شـروع کنم بـایـد به نکته ای اشاره ای داشته باشم که، بنده از شروع و ختم "تربیونال" که اخیرأ در لندن برگزار شد نه دفاعی و نه آنـرا تخـریـب کرده ام ولی بـاور کنیـد بعضی وقت ها آنهم بعداز 33سال که از عُمـر رژیـم جنـایتـکار جمهوری اسلامی در ایـران می گـذرد انسـان، از خوانـدن بعضـی نوشته هـا در اینتـرنت دچـار حیـرت می شود!!!

حـرکـت عملی "تریبونـال لنـدن" و در مقابـل، عکس العمـل، واکُنش و پـاسخ تعـدادی در قالب سازمانـی، حـزبـی و فـردی بـه آن، از آن دستـه مقالاتـی است کـه هـر انسان آگـاهی را بـه خصـوص در ایـن مُـدت طولانی، کـه در بـرون مـرز زنـدگـی می کند و دستی در مبارزه سیاسی دارد به فکـر می انـدازد که چـرا متاسفانه هنوز و کماکان دیدگاه بقول معروف دایی جان ناپلئونی، در بین ما رایـج است!؟

اما وقتـی به این مسئله می اندیشم خیلی ساده پاسـخ آنـرا در می یابـم چرا که در زنـدگـی اجتماعـی مثـلأ خانواده، آدم هایی هستند که در روابط زندگی روزمـره بقول معروف به زمین و زمان شک دارند (که توضیح آن در این نوشته نمی گنجد) اما در یک کـلام، این افـراد به همه چیـز و همه کس سوء ظن دارنـد از این منظر،در عالم سیاست هم چنین افـرادی هستند که در عرصه مبارزه سیاسی به خصوص در طیف جوانان بالای شصت و یا هفتاد سال ِ ، ریشه دارد.

و اما قصه یکی بود یکی نبود…

اخیرأ تعدادی ازانسان هایی که خود درسیاهچال های جهنمـی نظام جمهوری اسلامی در دهه شصت، مورد شکنجـه قـرار گرفته اند و یا اینکه شاهـد اعـدام عـزیـزی و یا رفیقـی بوده انـد در "تـریبـونـال لنـدن" حضور یافتنـد و با سخنـان خود به افشاگـری رژیـم ضـد انسانـی جمهوری اسلامی پرداختند که، چگونـه آنهـم در مـدت چنـد روز، در آن زمان، هـزاران نفـر انسـان را فقط به جُـرم آزادیخـواهـی اعـدام کرده اند.

مسئله به همین سادگی است که بیان شد!

حال پُـرسیـدنـی است مگر دراین تریبونال لندن که بنـده هم در آن شرکـت نداشتـه ام چه اتفاقی افتـاده است که به آن حمله ور، ببخشید انتقاد می شود!؟

آیـا در آنجا، فـرد شکنجه شده ای، از"کشورهای امپریالیستی" که مثلأ بنده نوعی، برای زندگی، یکی ازاین کشورها را به دلخـواه انتخاب کردم تعـریـف و تمجیـد کرده است که ما از آن خبری نداریم!؟

آیـا زنـدانـی شکنجـه شده، در طی بـازگـو کردن آن چه برسرش رفته، "زنده باد امپریالیسم" را سر داده است!؟

آیـا مـادر داغـداری، در آنجا، به جـز لعنت و نفریـن نثـار نظام آدم کُش جمهوری اسلامی ندایی دیگر سر داده است!؟

آیـا زنـدانـی که شاهد اعدام خواهر و یا برادرش بوده است از حمله نظامی کشورهای امپریالیستـی و یا تحریم، دفاع کرده است!؟

و خیلی سئوال های دیگر ...

حال اگـر اینطور تصـور شود که مثلأ این کشورهای امپریالیستی که بنـده در یکی از آنهـا زندگی می کنم و مسلمأ همه چیزش هم امپریالیستی است از سایتی که دارم و برای فضای مجازی آن باید از شرکت های امپریالیستی استفاده کنم و یا باید برای افشاگـری رژیم و یا حتی برای جـانبـاختگـان راه آزادی و یا اطلاع رسانی و غیـره در پـالتـاک از سرورهـای امپریالیستی استفـاده می کنم و یا از رادیـویـی که اجـازه پخش اش را بایدکشورهای امپریالیستی بدهند که بتوانم صدای مرگ بر امپریالیسم و جمهوری اسلامی رابه گوش سایر رفقا برسانم وخیلی کارهای دیگر که بنده دراین کشورهای امپریالیستی انجام می دهم که بازگـو کردن آنهـا سرتان را درد می آورد ولی، گـویـا اینها در نظر این تعـداد از"رفقـا" که معتقدند "حـرف مـرد یکی است" در این موارد که بیـان شد مُهـم نست! ولـی، ای مـردم از همه جــا بی خبـر!( چون فقط ما خبر داریم!) چه نشسته ایدکه سونـامی سیاسی وحشتناکی راه افتاده است چرا که این پول لامصب برای تشکیـل افشـاگـری رژیم در این تربیونال آنهم در این کشورهای امپریالیستی از کجا آمده است!؟

حتمأ از خود همین کشورهای کُفـر کمک گرفته شده است که وای چه مصیبت ها...!!!

بـدتـر از همه یک لحظه بیاندیشیـد که محمودی "ضـد امپریالیسم" سنـد و مـدرک رو کند که این تریبونال با پول حرام کشورهای امپریالیستی تشکیل شده است آنوقت چه خاکی بر سرمان کنیم!؟

در این نوشته آنهم کوتاه، اینقدر امپریالیست و امپریالیسم گفتم که خودم حالم بهم خـورد.

 

امـا جـای پُـرسش مُهـم دیگـر اینکه، این عـده از "رفقــا" به آن اشاره نمی کنند این است، اگـر بر مبنـای سنـد و مـدرک خـود معتقـدنـد این تـریبـونـال با انواع و اقسام ارز امپریالیستهـا و آدم های امپریالیستـی برگذار شـده است و بالاخـره آنهـا کـه عاشق چشم و ابـرو مثـلأ بهرام رحمانی و یا سایت گزارشگـران و ترتیب دهندگان تریبونال لندن نیستند! باید در فبال از آنها چیزی بخواهند!

حال لطفآ می توانید بگوئید از آنها چه چیزی خواستند که ما هم باخبـر بشویـم!؟

جالب اینجاست که بعضی از این طیف که ماشالا شم سیاسی شان "ایـول" دارد به اشخاصی حمله و برخـورد می کننـد که تا یک دقیقـه پیش رفقـای خـودشان بـوده انـد که حتمـأ بعـد از دقیقه دیگـر، دوبـاره بغـل هـم می نشینند و یا حدالقـل بـاز همـدیگـر را "رفیـق" خطـاب می کنند! و یا اینکه مسئول سایت گزارشگران را که بهـر تـرتیب، سال هاست بـدون کمک مـالـی حتـی از "رفقـا،( البتـه کمـک مـالـی از امپریالست ها را نمی دانم گـویـا فقط این افـراد از مـا بهتـران، مُتخصص و مُـچ گرفتن در این جور کارها هستند!) آنـرا در اختیـار مبـارزین از جمله "شما" گذاشته است که فـریـاد "مـرگ بر امپریالسیـم" "شمـا" سالهاست در آن انعکاس می یابد و یا اینکه بهـرام رحمانـی را مـورد "لطف و مرحمت آنچنـانی" خود قـرار می دهید که بـرای مثال در زمینـه نوشتن به اندازه مـوهای سرتـان (البته اگـر دیگـر مویی در سر داشته باشید) علیه امپریالیسم و غیـره قلـم زده است.

متاسفانه بعداز 33 سال و عُمر طولانی تبعید درخارج ازکشور، گویا باعث این شده است که عده ای فقط کارشان این باشد که بنشیننـد و ببیننـد دیگران چـه کـار عملی می کنند! و سپس با شیوه های گوناگون مبـارزاتـی آنهـم از نـوع انـگ و تُهمت، به آن بتـازنـد.

"دوستان و رفقا"، چرا در مقابل، تلاش نمی کنید تیـم خودتان را تشکیل بدهیـد!؟

آیا 33 سال برای اینکار کافی نبوده است!؟

بر فرض دلائل شما! این تریبونال "آنچنـانی" است خوب، قبول! لطف کنیدبـرویـد تریبونالی تشکیل بدهید که اولأ در کشورهای امپریالیستی نباشند دومأ از آنها هم کمک مالی دریافت نکنید، بـاور کنیـد اینهـا را به عنوان تمسخر و یا شوخـی نمی گویم.

در خاتمه به این نکته اشاره کنم که بعد از این همه جنایت و خیانت رژیـم جمهوری اسلامی درحق مردم ستمدیده مان، از هـر سنگـی که به طـرف کُلیت این نظـام پـرتـاب شود و یـا آنـرا افشـاء کنـد بـایـد از آن دفـاع کـرد و یـا حدالقل ماننـد بنـده، در صـدد تخـریـب آن بـر نیـائیـم از ایـن رو "شمـا" هم تـلاش ( آنهم شبانه روزی) نکنید و به بهـانه های خیـالـی، سنـگ خود را به طـرف حـرکـت هایی از نمونه "تـریبـونـال لنـدن" پـرتـاب کنیـد لطفـآ مسیـر سنـگ را تغییـر دهیـد و یا اینکه آنـرا زمیـن بگـذاریـد.

 

ژوئیـه 2012

 


Hamid Poorian |

It is not responding to your article.
Problem is subjective.
& when subjectivity become an object
Even when you show object so simple
still nothing happen.
our subject must see object.
How?
I hope you find a way
untill then,...
Any way
good work.Gozareshgar
info@gozareshgar.com