18.11.11 23:49 Alter: 9 yrs

بهروز سورن: دفاع از علیا ماجد المهدی, دفاع از نیمه انسانی دیگر است

Kategorie: Meldungen Links

 

بهار کشورهای عربی همانند مصر و لیبی, تونس و محتملا سوریه اگر چه پایانی بر دیکتاتوری دیرینه و حاکم بر این کشورها رقم زد و میزند اما میتواند برای نیمی از جامعه انسانی که زنان باشند جهنمی برپا کند. ساختارهای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر این جوامع که ریشه در اسلام و تعلقات مذهبی  حاکم بر این جوامع دارد شاید مناسبترین بستر سرکوب ازادیهای فردی و بویژه برای زنان باشد. از دیرباز سنت لخت شدن زنان در اعتراض به سیاستهای مردسالارانه و ارتجاعی حاکم بر این کشورها در میان زنان هلندی و اوکرائینی دیده شده و سرو صدای بسیاری را نیز برانگیخته است. میرود تا این شکل از اعتراض در برابر تمایلات ارتجاعی و سرکوبگرانه, فراگیر شود و این روزها نه تنها علیا المهدی که دهها زن عرب دیگر در کشورهای مختلف این اقدام را به بازار کنش های سیاسی و اجتماعی در این خطه جهان عرضه کرده اند.

 

علیا ماجد المهدی درباره این اقدامش میگوید:

میخواهم بر علیه جامعه ای که در ان خشونت، راسیسم، خشونت و آزار جنسی و ریاکاری وجود دارد، فریاد بزنم.

 

اسلامیون می خروشند و نام آنرا فحشا میگذارند تا در پس این اتهام بتوانند علیا و علیا های دیگر سرزمین اعراب را سرکوب و یا به چوبه های دار بسپرند. علیا اما فاحشه نیست و مبارز و جوانی آزادیخواه است که تنها ابزار اعتراضش را از طریق وبلاگش و چنین یافته است. این شکل از مبارزه بسرعت گسترش یافت و اقدامات مشابه زنان در کشورهای دیگر عربی نشان میدهد که زنان جهان عرب مبارزه برای دستیابی به آزادی و برابری جنسیتی را هدف قرار داده اند و رهائی این نیمه انسانی را بازیچه و ابزار تمایلات متحجرین اسلامی قرار نخواهند داد. حتی اگر دفتر قطور دیگری برای ثبت تلاشها, مبارزات و از خودگذشتگی های خود برای نیل به ان باز کنند.

علیا در یکی از عکسهای خود برهنه ایستاده و کفش خود را روی یک روسری گذاشته است. علیا میگوید " من به تکه پارچه ای (حجاب) توهین کردم که نماد بردگی زن است. این جمله به تمامی پر معناست. علیا آگاه است و میداند چه می کند؟ علیه بردگی زنان برپاخاسته است. چشمانی باز دارد و روند و ارتباط جاری کردن دمکراسی!! با حقوق و آزادی زنان کشورش را بخوبی درک کرده است. عملکرد وی مقاومتی است در برابر اسلامیونی که از آب گل آلود تحولات این کشور ماهی میخواهند و آنهم در راس اش بازپس گرفتن حقوق این نیمه بشری است. ستیز این زن جوان با عقبماندگی و جهالت اسلامیون است. هم آنها که فتاوی مرادهایشان را بر قوانین دمکراتیک  و منتخب مردمی ارجح می دانند و تحت لوای  اهانت به مقدسات و ... خواستار مرگ و نیستی معترضین می شوند.

هم از اینرو بر ما است که از علیا المهدی و سایر معترضان قویا دفاع کرده و چهره تاریک و ارتجاعی تمایلات مذهبی برای سرکوب این جوانان را افشا کنیم.

بهروز سورن

18 11 2011

 

www.gozareshgar.com

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com