06.09.11 00:54 Alter: 10 yrs

گزارشگران:به گردهمائی سراسری چهارم زندانیان سیاسی در گوتنبرگ - سوئد

Kategorie: Meldungen Links

 

بار دیگر تابستان است و یاد عزیزان به خون خفته در دهه شصت و همچنین کشتار سراسری  زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 بیدار کننده همه وجدانهائی است که نسبت به تاریخ خونبار مردم کشورمان بی تفاوت نیستند. تابستان سال 1367 نقطه اوج و تبلور سیمای جنایتکارانه حاکمان بوده است. فوج فوج  آزادگان را قتلعام کردند و هیچ صدائی بر نخواست. خبر این جنایت عظیم اساسا پخش نشد. همه را  کتمان کردند و کماکان سکوت کرده اند. حاکمان, خاوران و سایر گورهای جمعی را تخریب می کنند. با درخت کاری و یا هر حیله دیگر تلاش دارند تا آن مکانها را از شکل کنونی آن بیاندازند و مانع از تجمع خانواده های داغدار شوند. اما با یادها چه خواهند کرد؟ با خاطرات آن عزیزان چه خواهند کرد؟

 

دوستان و رفقا!

همانگونه  که  بازماندگان آن دهه خونین  بیاد دارند, کشتار زندانیان سیاسی در این ایام هرگز قطع نشد و تداوم داشت. دهها هزار زندانی سیاسی بی دفاع به اشکال مختلف توسط حکومت و عواملش در زندانها و شکنجه گاهها کشتار شدند.

 آمار زندانیان اعدام شده نشان میدهد که در مقاطعی از تاریخ سیاسی کشورمان شمار اعدام زندانیان سیاسی تصاعدی بوده است. از آنجمله اند سی خرداد 1360 و تابستان سال 67 که اوج رونمائی از جلاد بزرگ خمینی و هواخواهان خط امامی اش میباشد.

اما بیاد داریم  روزهای فراوانی  را که دهها و صدها آزادیخواه و مبارز به دار جنایت کاران حاکم آویخته شدند.

بیاد داریم که روزی نامه های حکومتی بکرات با درج اخبار و تصاویر جمعی اعدام زندانیان سیاسی بر تیراژ خود می افزودند و اخبار مرگ و نیستی و مثله کردن انسان و حقوقش را توزیع میکردند.

ماشین اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت و حتی پیش و پس آن, هرگز باز نایستاد و در مقاطعی بر سرعت خویش افزود. از آنجمله بود تابستان سیاه سال 1367 و کشتار سراسری زندانیان سیاسی که با گذشت بیش از دو دهه هنوز در هاله ای اسرار آمیز مانده است, علیرغم آنکه بخشی از دست اندر کاران آن جنایت بزرگ هم اکنون در موضع نقد حاکمیت و یا در زندانهای آن بسر میبرند. بدینجهت پافشاری و کوشش ها برای زنده نگاه داشتن یاد آن سرافرازان از اهمیت وافری برخوردار است.

قطعا تلاش خستگی ناپذیر شما  در برگزاری این گردهمائی ها به افشای هر چه بیشتر زوایای تاریک آن دوران خونین یاری خواهد رساند.

دوستان و رفقا!

شادیم از اینکه تلاشهای شما در طی سالهای اخیر منجر به تدارک و برگزاری چهارمین گردهمائی شده است.  

تبریک به شما عزیزان که در حفظ یادها و خاطرات جانباختگان در سه دهه اخیر و بویژه در دهه شصت و تابستان 67 پایداری نموده اید و از یادشان نمی کاهید.

فراموش نمی کنید و نخواهید بخشید!

بی گمان شما شاهدان و بازماندگان همراه دیگران و با برگزاری این مناسبت ها  بذری را میکارید که در تداوم خود بختک شوم حاکمان آدمخوار را از میان خواهد برد, مذهب زدائی را از حاکمیت در پیش خواهد گرفت و این دوران سیاه در تاریخ کشورمان را ورق  خواهد زد.

تلاش شما بازماندگان تاکنون بسیاری از زوایای آن جنایات را روشن کرده است و میتوان باز هم بیش, اسرار نهان تاریکخانه های  رژیم را بر ملا کرد.

 

با آرزوی موفقیت برای شما

با یاد و خاطره همه عزیزانی که عاشقانه راه پیمودند و بوسه بر دار زدند.

 

گزارشگران

5.9.2011

www.gozareshgar.com

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com