16.04.11 23:58 Alter: 10 yrs

بیداری تو نوید دنیائی بهتر است

Kategorie: Meldung Rechts

 

سیامک آزاده ای است سر بر عقیده اش و تا بی نهایت ها به آن ایمان دارد. میدانم که هرگز داوطلبانه  حق تعقلش را به سختی روزگار نخواهد فروخت.برایم پر واضح است که او هرگز آرام نگرفت و نخواهد گرفت و قلمش را زمین نخواهد گذاشت. قلمی که در دفاعیه اش بوضوح نمایان است و قصد اشتی ندارد هر چند که در فرعی ناکجا آبادی بیش از 6 ماه گرفتار کفتاران جمهوری اسلامی آمده است. سیامک پر مهرمیدانست روزگاری سخت در پس نوشتارش نهفته است و میدانست که هر دم سایه تاریکی های مطلق مذهبی بر در خانه اش خیمه خواهد زد و شبانه او را خواهند دزدید و در مخفیگاه های خود پنهان خواهند کرد. میدانم که در فرعی  بند 6 زندان گوهردشت جز به ازادی بیان و عقیده نمی اندیشد. آخر او وبلاگنویس است و اندیشه میکند. وبلاگنویسی که شرط نوشتن را تحمل دیگران دانست و از نوشتن باز نمی ایستد.. 

گزارش به خاک ایران خانه ازادش بود:

http://khakeiran.blogspot.com/2010/08/blog-post.htm

 

قلمش را شکستند و جانش را به نا کجا آباد ها فکندند اما , اما اندیشه اش را به پرواز در آورده است و این بنده و دیگران را به نوشتن درباره اش بر انگیخته است.

سیامک جان هر جا که هستی و هر چه بر دوش می کشی  از ازادگی ات و جانفشانی ات دفاع میکنیم و بدان که انبوه آزادگان  با یاد تو  و هم بندانت بیدار نشسته اند و این اندوه را پایان خوهند داد.

زتده باد قلم

بهروز سورن

  دفاعیه سیامک را در این آدرس بخوانید

دفاعيه محمد رضا پورشجري در دادگاه

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com